Tietosuojaseloste

Hankkija Oy:n henkilöstörekisterin tietosuojaseloste.
Päivitetty 8.5.2018.

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

1. Rekisterinpitäjä 

Hankkija Oy 
0224546-6 
PL 390
05801 HYVINKÄÄ 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Päivi Niskanen,  

Puhelin: +358 10 76 83032 
Osoite: Hankkija Oy, PL 390, 05801 HYVINKÄÄ

3. Rekisterin nimi

Hankkija Oy:n henkilöstörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hankkija Oy:n työntekijöiden työsuhdeasioiden ja niihin liittyvien työnantajavelvoitteiden hoito.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja niiden ollessa tarpeellisia: 

  • henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, henkilötunnus) 
  • tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja osaamisesta 
  • mahdollinen työhakemus ja ansioluettelo 
  • työnhakijan työnhakua koskevat tiedot 
  • henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot 
  • työsuhdetta koskevat tiedot (tehtävänimike, työsuhteen alku- ja arvioitu päättymispäivämäärä, lähiomaisen yhteystiedot) 
  • palkanlaskentaan liittyvät perustiedot 
  • työajan seuranta ja vuosilomatiedot, matka- ja kululaskut ym. 
  • henkilön valokuva yrityksen puhelinluetteloa varten 
  • työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot lainsäädännön salliessa tai velvoittaessa erikseen määritellyt muut työsuhdetta koskevat tiedot. 


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään lukuun ottamatta viranomaisilta saatavia tietoja.

7. Tietojen säilytysaika ja hävittäminen 

Tietoja säilytetään rekisterissä työsuhteen luomisen ja ylläpitämisen kannalta olennaiset tiedot siihen saakka, kun tiedon tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta. 

8. Rekisterin suojaus 

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille. 
B. Digitaalisesti tallennetut tiedot: Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että tietojärjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin. 
Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietojärjestelmät, joissa rekisterin sisältämiä tietoja sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden asianmukaisten teknisten toimenpiteiden avulla. Työntekijöiden terveydentilaa koskevat ja arkaluontoiset tiedot säilytetään erillään muista henkilötiedoista. 
Rekisterin tietoja sisältävät järjestelmät ovat varmistettu ja niiden käyttö on ohjeistettu. 

9. Tietojen luovuttaminen  

Rekisteriin tallennettuja työntekijöiden henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja, kuten verottajalle, eläkeyhtiöille, vakuutusyhtiöille, terveyspalveluja tuottaville tahoille tai työnantajaliitolle ja vastaaville. 

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

10. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla. 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisterinpitäjä samalla ilmoittaa rekisteröidylle mihin rekisterin tietoja tyypillisesti käytetään ja luovutetaan. Rekisterinpitäjä antaa em. tiedot pyydettäessä. 

Työsuhteessa olevien tarkastuspyyntö tulee osoittaa esimiehelle, joka välittää pyynnön tietosuojavastaavalle osoitteeseen tietosuojavastaava@hankkija.fi. Työsuhteen päättymisen jälkeen tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti erillisenä dokumenttina ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen: 
Hankkija Oy Tietosuojavastaava, PL 390, 05801 Hyvinkää  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä. 

11. Valvontaviranomainen 

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietolakia koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi (tietosuojavaltuutettu). 

12. Tietosuojaselosteen päivittäminen 

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.  

Evästeet

Sivuston evästeet ja niiden käyttötarkoitus

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Evästeitä käytetään sivuston ominaisuuksien optimoimiseksi, käytettävyyden lisäämiseksi ja verkkosivuston yleiseksi parantamiseksi sekä markkinointitoimien kohdentamiseksi.

Käyttäessäsi rekrytointi.hankkija.fi-sivustoa avautuu sinulle ponnahdusikkuna käytettävistä evästetiedoista. Jos ohitat tämän tekstiruudun ja napsautat vain verkkosivustoa, annat suostumuksesi evästeiden käyttöön. Välttämättömät evästeet ovat aina käytössä ja ne ovat välttämättömiä, jotta rekrytointi.hankkija.fi-sivusto pystyy toimimaan oikein. Näitä ei voi poistaa käytöstä. Voit koska tahansa muuttaa evästeasetuksia esimerkiksi tämän ohjeen avulla. Internetissä on saatavilla myös muita ohjeita.